รู้จัก LTAT

มารู้จักสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

LTAT (THE  LAND  TRANSPORT  ASSOCIATION  O F THAILAND)

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการขนส่ง     โดยมีการริเริ่มในการจัดตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ เรียกร้องให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งคอยช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ             ให้คำปรึกษา ซึ่งอาจไม่เข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง    การเข้าร่วมประชุมร่วมกับภาครัฐ ออกกฎกติกาที่สอดคล้องตามความเป็นจริงและตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยมี

พันธกิจ (MISSION) พัฒนาระบบการให้บริการการขนส่งให้เจริญก้าวหน้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิก และองค์กรอื่น รวมทั้งวางแผนนโยบายให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ หัวใจหลัก คือ การบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม

วิสัยทัศน์ (VISION) การทำให้สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมฯชั้นแนวหน้าของประเทศ มีหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง มีการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบการบริการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

คุณค่า (VALUE) สมาชิกของสมาคมต้องยึดมั่นในกรอบของกฎหมาย พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

เลขที่ 45/4 หมู่ที่ 7 ถนนนครสวรรค์ -พยุหะคีรี ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

เบอร์โทร 056-247228 แฟกซ์ 056-247229  E-mail: siblor_nw@hotmail.com

คุณเยาว์   ธุรการ เบอร์โทร 081-7079323 ID-line: 0817079323 , 089-8584609  ID-line: 089-8584609

คุณน้ำ การเงิน เบอร์โทร 081-5335616 ID Line: 0815335616

Website: http://www.ltathailand.org/