กฏหมายการขนส่ง

บทกำหนดโทษการกระทำความผิดตาม พรบ.การขนส่ง

 

ประกาศกรมการขนส่งเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน

 

 

 

 

 

ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดิน
และผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด
หรือโดยทียานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ่
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการ
ทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน โดยอนุมัติอธิบดีกรมทางหลวงเห็นสมควรให้แก้ไข
เพิ่มเติม ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวง
สัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด
หรือโดยที่ย านพาหนะนั้ น อาจทําให้ท างหลวงเสีย หาย เดิน บนทางหลวงพิเ ศษ ทางหลวงแผ่น ดิ น
และทางหลวงสัมปทาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง หน้า ๑๙
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการ
ทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนัก
บรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย
เดิน บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้น อาจทําให้ท างหลวงเสียหายเดิน บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่น ดิน และทางหลวง
สัมปทาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ในข้อ ๒๐/๒ ของประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ
ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก
น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย
เดิน บนทางหลวงพิเ ศษ ทางหลวงแผ่น ดิน และทางหลวงสั มปทาน ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง หน้า ๑๙ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ผู้อํา นวยการทางหลวงพิเ ศษ ผู้อํ านวยการทางหลวงแผ่น ดิ นและผู้อํ านวยการทางหลวงสั มปทาน
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้น อาจทําให้ท างหลวงเสียหายเดิน บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่น ดิน และทางหลวง
สัมปทาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ และวรรคห้า ในข้อ ๒๐/๒ ของประกาศผู้อํานวยการ
ทางหลวงพิเศษ ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่น ดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้
ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจทํ า ให้ ท างหลวงเสี ย หาย เดิ น บนทางหลวงพิ เ ศษ ทางหลวงแผ่ น ดิ น และทางหลวงสั ม ปทาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง หน้า ๑๙ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศผู้ อํ า นวยการทางหลวงพิ เ ศษ ผู้ อํ า นวยการทางหลวงแผ่ น ดิ น
และผู้ อํ า นวยการทางหลวงสั ม ปทาน เรื่ อ ง ห้ า มใช้ ย านพาหนะที่ มี น้ํ า หนั ก น้ํ า หนั ก บรรทุ ก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบน
ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
ผู้อํา นวยการทางหลวงพิเ ศษ ผู้อํ านวยการทางหลวงแผ่น ดิ นและผู้อํ านวยการทางหลวงสั มปทาน
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้น อาจทําให้ท างหลวงเสียหายเดิน บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่น ดิน และทางหลวง
สัมปทาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง ให้มีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน
๕๘,๐๐๐ กิโ ลกรัม และตั้ง แต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็น ต้น ไป ตัว รถลากจูงและตัวรถพ่ว ง
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ให้ ตั ว รถลากจู ง และตั ว รถพ่ ว งตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อ เดิ น บนสะพานต้ อ งเว้ น ระยะห่ า งจาก
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ที่เดินรถอยู่ข้างหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕”

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วันชัย ภาคลักษณ์
อธิบดีกรมทางหลวง
ในฐานะผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ
ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน