ประวัติความเป็นมา LTAT

ก่อตั้งชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคเหนือ

                 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2540 ณ ภัตตาคารหงษ์ฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการจัดตั้งเป็นชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคเหนือและภาคกลาง  ด้วยความร่วมมือจ่ากผู้ประกอบการรถบรรทุกกลุ่มที่มีเป้าหมายสู่การเป็นสภาการขนส่งทางถนน อันเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ โดยได้จัดเช่าอาคารพาณิชย์ ขนาด 2 คูหา เลขที่ 1176/13 – 14 ม.10 ถ. นครสวรรค์ พิษณุโลก  ต.นครสวรรค์ตก   อ.เมือง   จ.นครสวรรค์   เป็นสถานที่ตั้งของชมรมฯ

ขณะนั้นมีสมาชิก จำนวน 81 ท่าน สมาชิกได้เลือก คุณชัชชัย  สุเมธโชติเมธา (บริษัทธารสุวรรณ จำกัด)  เป็นประธานชมรมฯ ท่านแรก ในปี 2540

ในปี  2541  สมาชิกได้คัดเลือกคุณราชศักดิ์  กังนิกร (หจก.มิตรเมืองอินทร์ขนส่ง)   เป็นประธานชมรมฯ

ปี 2542- 2543 คุณยู   เจียรยืนยงพงศ์ (บริษัท K.N.R กรุ๊พ จำกัด) เป็นประธานชมรมฯ

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ

 1.  เพื่อรวมตัว และส่งเสริมความสามัคคี ในกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
 2. ช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิกเพื่อให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรม
 3. เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
 4. เป็นศูนย์รวมสำหรับผู้ประกอบอาชีพขนส่งสินค้า
 5. สมาชิกต้องให้เกียรติและสิทธิกับคณะกรรมการในการบริหารชมรม
 6. ชมรมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมือง

ในช่วง 4 ปี ของการเริ่มต่อตั้ง จนก้าวสู่การจดทะเบียนเป็นสมาคมนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย องค์กรได้ทำหน้าที่ต่างๆ มากมายโดยเฉพาะกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ตัั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับประเทศ

 จัดให้มีการฝึกอบรมทหารหลังปลดประจำการเข้าสู่ภาคอาชีพกับบริษัทต่างๆ ของชมรม

จัดให้มีโครงการโรงเรียนสีขาว พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ๆ

ร่วมสัมมนาปัญหา วิกฤต ยาเสพติดยาบ้า

 • การจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • การมอบเงินบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ปี 2544  คุณราชศักดิ์  กังนิกร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมขนส่งทางบก

ปี 2549 – 2555 ได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมขนส่งทางบก (The Land Transport Association)

ปี 2544 – 2548  คุณกำพล  เพชรกำแพง เป็นเลขาธิการสมาคมขนส่งทางบก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 สมาคมได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย” (The Lan Trasport Association Of Thailand)

โดยมีคุณวชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน
 2. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกของสมาคม
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกของสมาคม
 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างสมาชิกและองค์กรอื่นๆ
 5. จะไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ซึ่งหลังจากจดทะเบียนสมาคมได้ก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 รวมมูลค่าการก่อสร้าง 34 ล้านบาท  ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถ,บริษัทจำหน่ายน้ำมันเครื่อง,บริษัทจำหน่ายอะไหล่รถ,อู่ต่อรถ,และคณะกรรมการตลอดถึงคณะกรรมการของสมาคมฯ ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 1,000  รายทั่วประเทศ

โดย นายอภิชาติ  ไพรรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555- 2561

โดย นายพีระพัชร์  จิระวัฒนเอกดำรงตำแหน่งนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562-2563

โดย นายสุรพล  จันทร์ประภานนท์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ปี 2564 

 

ต่อมา  นายชัยวัฒน์  วิบูลย์วัฒนกิจ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ปี 2564 – ปัจจุบัน

ปี 2566 นายศิริชัย  ศรีเจริญศิลป์  ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

 

โดยตำแหน่งเลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเป็น คุณอนุชิต  เพชรกำแพง

กิจกรรมหลักที่จัดขึ้นทุกปี

 1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขึ้นทุกๆ เดือน
 2. จัดประชุมสามัญประจำปี
  • เชิญสมาชิกสมาคมฯ ทั้งหมด มาร่วมประชุมหารือและสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน
  • จัดให้มีการจัดบูธแสดงสินค้าที่ใช้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง
 3. จัดจุดบริการให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ , ปีใหม่
 4. ทางคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบและกำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เชิญผู้แทนของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมทุกเดือน
 5. ทำกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น อาทิ (บริจาคเงินช่วยเหลือภัยจากธรรมชาติ)
 6. จัดอบรมพนักงานขับรถของสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใช้รถบนถนนร่วมกัน
 7. ร่วมมือกับภาครัฐ จัดระเบียบรถบรรทุก (เป็นประจำทุกเดือน)