วิสัยทัศน์ LTAT

วิสัยทัศน์ (VISION)

พัฒนาผู้ประกอบการขนส่งให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการค้าในกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง (GMS) เป็นศูนย์รวมการขนส่งของสมาชิก ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน และการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม