อุดมการณ์ LTAT

คุณค่า (VALUE)

สมาชิกของสมาคมต้องยึดมั่นในกรอบกฎหมายพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

พันธกิจ (MISSION)

พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งให้เจริญก้าวหน้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิก รวมทั้งวางแผนนโยบายให้เป็นที่พึงพอใจ หัวใจหลักคือ การบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม