ชี้แจงน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะลักษณะลากจูงแบบ 4 เพลา และกึ่งพ่วง 2 เพลา เป็นไปตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด 2 ข้อ 18 และ ข้อ 19 (๔) ซึ่งเมื่อรวมกันน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรมสมาคม

งาน The International Truck Show 2019 และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรมสมาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมออกบูธของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไท […]